ประกันภัยการเดินทาง Travel (AIG)

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
Plan A Plan B Plan C Plan D
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
* การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงอายุ 76 - 85 ปี
5,000,000
2,500,000
4,000,000
2,000,000
1,500,000
750,000
1,000,000
ไม่คุ้มครอง
2. ค่ารักษาพยาบาล
* ค่ารักษาพยาบาล ช่วงอายุ 76 - 85 ปี
5,000,000
2,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
ไม่คุ้มครอง
3. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
* ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ช่วงอายุ 76 - 85 ปี
* กรณีไม่เคยรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน
250,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
70,000
50,000
50,000
40,000
ไม่คุ้มครอง
20,000
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและเคลื่อนย้าย
กลับประเทศไทย

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
จ่ายตามจริง 5,000,000 2,000,000 2,000,000
6. ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
1,000 1,000 1,000 1,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ
* มีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ
250,000 150,000 70,000
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
8. ค่าชดเชยรายวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 25,000 15,000 7,000 ไม่คุ้มครอง
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย 250,000 150,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
10. ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากการปิด
สนามบิน
จ่ายตามจริง
10,000
จ่ายตามจริง
5,000
จ่ายจามจริง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากการปิดสนามบิน
จ่ายตามจริง
10,000
จ่ายตามจริง
5,000
จ่ายจามจริง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
12. ค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง
13. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 35,000 25,000 5,000 ไม่คุ้มครอง
14. ชดเชยเนื่องจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกินที่นั้ง 35,000 25,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
15. ชดเชยการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน 35,000 25,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
16. ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน 35,000 25,000 5,000 ไม่คุ้มครอง
17. ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 35,000 25,000 5,000 ไม่คุ้มครอง
18. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน
ส่วนตัว
100,000 75,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
19. การสูญหายของเอกสารเดินทาง 30,000 20,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
20. การสูญหายของเงินส่วนตัว 10,000 5,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
21. การสูญหายของทรัพย์สินจากการล้วงกระเป๋า 3,000 2,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
22. การสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่เก็บอยู่ในยานพาหนะ 3,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
23. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 50,000 20,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
24. คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยจากไฟไหม้ 100,000 50,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
25. ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน 20,000 10,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
26. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000

เบี้ยประกันแผนรายปี

อายุ Plan A Plan B Plan C
แรกเกิด - 85 ปี 9,655 6,847 3,838

เบี้ยประกันภัยแผนรายเที่ยว

Period of Insurance
Plan A Plan B Plan C Plan D
(วัน)
อายุ
แรกเกิด - 85 ปี
อายุ
แรกเกิด - 85 ปี
อายุ
แรกเกิด - 85 ปี
อายุ
แรกเกิด - 85 ปี
Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia
1 - 3 1,452 1,077 1,059 796 628 484 288 214
4 - 6 1,733 1,264 1,255 927 736 558 343 250
7 - 10 2,014 1,639 1,453 1,190 845 700 396 324
11 - 14 2,577 2,014 1,848 1,453 1,061 845 504 396
15 - 18 3,046 2,390 2,176 1,716 1,238 987 595 468
19 - 22 3,422 2,672 2,440 1,913 1,382 1,096 668 524
23 - 27 3,703 2,953 2,637 2,112 1,489 1,204 722 579
28 - 31 3,891 3,235 2,768 2,307 1,563 1,311 759 632
32 - 38 4,549 3,891 3,228 2,765 1,815 1,563 886 759
39 - 45 5,206 4,549 3,687 3,226 2,063 1,815 1,012 886
46 - 52 5,862 5,206 4,147 3,686 2,316 2,063 1,141 1,012
53 - 59 6,518 5,862 4,605 4,146 2,568 2,316 1,266 1,141
60 - 66 7,176 6,518 5,064 4,604 2,820 2,568 1,395 1,266
67 - 73 7,832 7,176 5,525 5,063 3,071 2,820 1,520 1,395
74 - 80 8,489 7,832 5,985 5,524 3,323 3,071 1,647 1,520
81 - 87 9,147 8,489 6,443 5,984 3,575 3,323 1,774 1,647
81 - 87 9,147 8,489 6,443 5,984 3,575 3,323 1,774 1,647
88 - 94 9,804 9,147 6,904 6,442 3,826 3,575 1,901 1,774
95 - 101 10,460 9,804 7,363 6,904 4,078 3,826 2,029 1,901
102 - 108 11,119 10,460 7,823 7,362 4,330 4,078 2,156 2,029
109 - 115 11,774 11,119 8,282 7,822 4,583 4,330 2,281 2,156
116 - 122 12,432 11,774 8,741 8,281 4,833 4,583 2,410 2,281
123 - 129 13,089 12,432 9,201 8,739 5,085 4,833 2,535 2,410
130 - 136 13,746 13,089 9,662 9,200 5,338 5,085 2,662 2,535
137 - 143 14,402 13,746 10,120 9,661 5,588 5,338 2,789 2,662
144 - 150 15,060 14,402 10,581 10,119 5,840 5,588 2,916 2,789
151 - 157 15,715 15,060 11,039 10,580 6,092 5,840 3,044 2,916
158 - 164 16,373 15,715 11,499 11,038 6,345 6,092 3,171 3,044
165 - 171 17,032 16,373 11,958 11,498 6,595 6,345 3,296 3,171
172 - 178 17,687 17,032 12,418 11,957 6,847 6,595 3,425 3,296
179 - 184 18,345 17,687 12,878 12,416 7,100 6,847 3,550 3,425

6 เหตุผลที่ควรเลือก Travel Guard International Extra ให้ดูแลคุณ

โดดเด่นด้วยความคุ้มครอง* ที่ตอบโจทย์การเดินทางของคุณ

 • Extral  ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลายถึง 26 ความคุ้มครอง อาทิ :
  • การเดินทางหยุดซะงัก การเปลี่ยนเส้นทางการบิน และ พลาดการโดยการเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเงิน (Overbooking)
  • การสุญหายของทรัพย์สินส่วนตัวจาก การล้วงกระเป๋า หรือการทุบรถ และ การเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัยจากเหตุไฟไหม้
  • การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย
 • Wow!  คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมจากอุบัติเหตุ
 • Wow!  ไม่ตรวจสอบประวัติการรักษา (แม้สภาพที่เป็นมาก่อน) หากต้องเคลื่อนย้ายเพื่อทำการรักษาฉุกเฉินหรือกลับสู่ประเทศไทย หรือ ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
 • คุ้มครองทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 85 ปี
 • ขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน
 • มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชม.ด้วยภาษาไทยและมากกว่า 40 ภาษา

หมายเหตุ

 • (ข้อ7) จำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศและการเดินทางเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ กรณีมีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเดียวกัน ยกเว้นแผนประกัน Plan C ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเยื่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศในกรณีมีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ
 • (ข้อ8) ค่าชดเชยรายวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในที่ต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย 1,000 บาทต่อวัน
 • (ข้อ18, ข้อ22) คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น / คู่ / ชุด
 • (ข้อ13, ข้อ14,ข้อ15, ข้อ16, ข้อ17) ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง ชดเชยเนื่องจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกินที่นั้ง ชดเชยการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน ชดเชยความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับทุกเวลา 6 ชั่วโมงเต็ม
 • (ข้อ20, ข้อ21, ข้อ22) ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
 • กลุ่มประเทศเอเชีย  : Bangladesh, Bhutan, Brunai Darussalam, Cambodia, China, Hong Kong, India, Lndonesia, Japan, South Korea, Lao People’s DEmocretic, Macau Malaysia, Malaives, Myanmar, Pakistan, Philliipines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Province of china และ Vitrnam
 • กลุ่มประเทศทั่วโลก : ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียหรือประเทศที่ไม่คุ้มครอง
 • ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : Cuba, Syria, Iran, North Korea, Crimea Region และ Nepal
 • โปรดทราบประกันภัยการเดินทางนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอประกันภัยนี้ได้เพียง 1 กรมธรรม์ในเวลาเดียวกัน
สนใจติดต่อสอบถาม