ประกันภัยการเดินทาง Travel (TOKIO MARINE)

ประกันการเดินทาง
อุ่นใจทุกการเดินทาง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
Sabai Plan Sabai Plus Plan Japan Plan
1. การเสียชีวิต / การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   * ผู้เอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อ 1 ข้างต้นจะได้รับ 50% ของวงเงินที่ระบุไว้
2,000,000 2,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
   * ค่ารักษาถ้าเกิดเหตุในประเทศไทย
2,000,000
100,000
2,000,000
100,000
2,000,000
100,000
3. ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / ค่าใช้จ่ายส่งตัวกลับ
ประเทศ
ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
5. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
6. ค่ายกเลิกการเดินทาง - - จ่ายตามจริง
สูงสุด 500,000
7. ค่าลดหย่อนการเดินทาง - - จ่ายตามจริง
สูงสุด 500,000
8. การเดินทางล่าช้า (6 ชั่วโมง) - 1,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 5,000
5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
9. การพลาดต่อเที่ยวบิน (6 ชั่วโมง) - 1,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 5,000
5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
10. ค่าสูญเสียหรือสูญหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สิน
ส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
- 5,000 / รายการ / คู่ /ชุด
สูงสุด 5,000
5,000 / รายการ / คู่ /ชุด
สูงสุด 25,000
11. ค่าสัมภาระล่าช้า (6 ชั่วโมง) - - 5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
12. การสูญเสียเงินส่วนตัว / เอกสารส่วนตัว - - ไม่เกิน 5,000
13. ค่าความรับผิดส่วนบุคคลภายนอกในต่างประเทศ 1,500,000 1,000,000 2,000,000
14. เบิกเงินสดล่วงหน้า - - -
15. ค่าอุปกรณ์กอล์ฟ - - -
16. การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การก่อการร้าย, การจี้ปล้น 5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
Silver Plan Gold Plan Platinum Plan
1. การเสียชีวิต / การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   * ผู้เอาประกันภัยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อ 1 ข้างต้นจะได้รับ 50% ของวงเงินที่ระบุไว้
3,000,000 4,000,000 5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
   * ค่ารักษาถ้าเกิดเหตุในประเทศไทย
2,000,000
200,000
3,000,000
300,000
5,000,000
500,000
3. ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / ค่าใช้จ่ายส่งตัวกลับ
ประเทศ
ไม่เกิน 3,000,000 ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกิน 5,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
5. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
ตั๋วเดินทาง
ชั้นประหยัด
6. ค่ายกเลิกการเดินทาง จ่ายตามจริง
สูงสุด 200,000
จ่ายตามจริง
สูงสุด 300,000
จ่ายตามจริง
สูงสุด 500,000
7. ค่าลดหย่อนการเดินทาง จ่ายตามจริง
สูงสุด 200,000
จ่ายตามจริง
สูงสุด 300,000
จ่ายตามจริง
สูงสุด 500,000
8. การเดินทางล่าช้า (6 ชั่วโมง) 3,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 15,000
5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 25,000
7,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 35,000
9. การพลาดต่อเที่ยวบิน (6 ชั่วโมง) 3,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 15,000
5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 25,000
7,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 35,000
10. ค่าสูญเสียหรือสูญหายต่อกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สิน
ส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
5,000 / รายการ / คู่ /ชุด
สูงสุด 40,000
5,000 / รายการ / คู่ /ชุด
สูงสุด 50,000
5,000 / รายการ / คู่ /ชุด
สูงสุด 70,000
11. ค่าสัมภาระล่าช้า (6 ชั่วโมง) 3,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 15,000
5,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 25,000
7,000 / 6 ชั่วโมง
สูงสุด 35,000
12. การสูญเสียเงินส่วนตัว / เอกสารส่วนตัว ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000
13. ค่าความรับผิดส่วนบุคคลภายนอกในต่างประเทศ 3,000,000 4,000,000 5,000,000
14. เบิกเงินสดล่วงหน้า - ไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 10,000
15. ค่าอุปกรณ์กอล์ฟ - - ไม่เกิน 10,000
16. การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การก่อการร้าย, การจี้ปล้น 5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000
5,000 / 24 ชั่วโมง
สูงสุด 50,000

เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Plan
Sabai Plan Sabai Plus Plan Japan Plan
Trips
Asia Worldwide Asia Worldwide Japan Plan
No. of Days Individual Family Individual Family Individual Family Individual Family Individual Family
ไม่เกิน 4 วัน 190 475 250 625 250 625 300 750 250 625
ไม่เกิน 6 วัน 210 525 290 725 360 900 400 1,000 360 900
ไม่เกิน 10 วัน 280 700 330 825 450 1,125 520 1,300 450 1,125
ไม่เกิน 15 วัน 340 850 430 1,075 560 1,400 630 1,575 560 1,400
ไม่เกิน 22 วัน 440 1,100 560 1,400 720 1,800 820 2,050 720 1,800
ไม่เกิน 31 วัน 530 1,325 640 1,600 890 2,225 1,020 2,550 890 2,225
ไม่เกิน 45 วัน 730 1,825 840 2,100 1,180 2,950 1,260 3,150 1,180 2,950
ไม่เกิน 60 วัน 970 2,425 1,180 2,700 1,360 3,400 1,480 3,700 1,360 3,400
ไม่เกิน 75 วัน 1,200 3,000 1,320 3,300 1,630 4,075 1,810 4,525 1,630 4,075
ไม่เกิน 90 วัน 1,440 3,600 1,560 3,900 1,860 4,650 2,030 5,075 1,860 4,650
ไม่เกิน 105 วัน 1,680 4,200 1,800 4,500 2,160 5,400 2,370 5,925 2,160 5,400
ไม่เกิน 120 วัน 1,920 4,800 2,040 5,100 2,460 6,150 2,590 6,475 2,460 6,150
ไม่เกิน 135 วัน 2,160 5,400 2,270 5,675 2,760 6,900 2,870 7,175 2,760 6,900
ไม่เกิน 150 วัน 2,400 6,000 2,510 6,275 3,060 7,650 3,170 7,925 3,060 7,650
ไม่เกิน 165 วัน 2,650 6,625 2,760 6,900 3,370 8,425 3,480 8,700 3,370 8,425
ไม่เกิน 180 วัน 2,890 7,225 3,000 7,500 3,670 9,175 3,780 9,450 3,670 9,175

เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Plan
Silver Plan Gold Plus Plan Platinum Plan
Trips
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
No. of Days Individual Family Individual Family Individual Family Individual Family Individual Family Individual Family
ไม่เกิน 4 วัน 420 1,050 540 1,350 620 1,550 840 2,100 850 2,125 1,110 2,775
ไม่เกิน 6 วัน 470 1,175 620 1,550 710 1,775 950 2,375 960 2,400 1,320 3,300
ไม่เกิน 8 วัน 570 1,425 690 1,725 890 2,225 1,080 2,700 1,220 3,050 1,490 3,725
ไม่เกิน 10 วัน 590 1,475 710 1,775 900 2,250 1,110 2,775 1,240 3,100 1,530 3,825
ไม่เกิน 15 วัน 720 1,800 900 2,250 1,130 2,825 1,430 3,575 1,560 3,900 2,000 5,000
ไม่เกิน 22 วัน 920 2,300 1,150 2,875 1,450 3,625 1,850 4,625 2,020 5,050 2,590 6,475
ไม่เกิน 31 วัน 1,090 2,725 1,330 3,325 1,750 4,375 2,140 5,350 2,440 6,100 3,010 7,525
ไม่เกิน 45 วัน 1,490 3,725 1,720 4,300 2,410 6,025 2,780 6,950 3,390 8,475 3,920 9,800
ไม่เกิน 60 วัน 1,960 4,900 2,180 5,450 3,190 7,975 3,560 8,900 4,500 11,250 5,030 12,757
ไม่เกิน 75 วัน 2,430 6,075 2,660 6,650 3,970 9,925 4,340 10,850 5,630 14,075 6,150 15,375
ไม่เกิน 90 วัน 2,910 7,275 3,130 7,825 4,760 11,900 5,130 12,825 6,750 16,875 7,280 18,200
ไม่เกิน 105 วัน 3,380 8,450 3,610 9,025 5,550 13,875 5,920 14,800 7,880 19,700 8,400 21,000
ไม่เกิน 120 วัน 3,860 9,650 4,080 10,200 6,330 15,825 6,700 16,750 9,000 22,500 9,530 23,825
ไม่เกิน 135 วัน 4,330 10,825 4,560 11,400 7,120 17,800 7,490 18,725 10,130 25,325 10,660 26,650
ไม่เกิน 150 วัน 4,810 12,025 5,030 12,575 7,910 19,775 8,280 20,700 11,250 28,125 11,780 29,450
ไม่เกิน 165 วัน 5,300 13,250 5,520 13,800 8,720 21,800 9,090 22,725 12,410 31,025 12,940 32,350
ไม่เกิน 180 วัน 5,770 14,425 5,990 14,975 9,510 23,775 9,880 24,700 13,540 33,850 14,070 35,175

ประจำปี

(มากกว่า 90 วัน / เที่ยว)

Sabai Plus Plan Silver Plan Gold Plan Platinum Plan
รายบุคคล 3,500 4,500 6,500 8,500
รายครอบครัว 8,750 11,250 16,250 21,250

เงื่อนไขและข้อมูลทั่วไป

 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 75 ปี
 2. การเดินทางของคุณต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดในประเทศไทย
 3. แผน 6 มีให้เฉพาะสำหรับนโยบายส่วนบุคคลหรือแผนครอบครัว
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์แผนครอบครัวระบุไว้ในตารางคุ้มครอง
 5. แผนครอบครัว หมายถึง สามีและ / หรือ ภรรยาที่เดินทางพร้อมกับเด็กที่ต้องพึงพาอาศัยตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนเท่าใดก็ได้ (สูงสุด 4 คน)
  • สำหรับกรมธรรม์แผนครอบครัวเที่ยวเดียว – ผู้ใหญ่และเด็กต้องเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยกัน
  • สำหรับกรมธรรม์แผนครอบครัวแบบรายปี – เด็กแต่ละคนต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน เพื่อประกันการเดินทางใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลากรมธรรม์ภายใต้แผนนี้
 6. กรมธรรม์แผนรายปีจะไม่จำกัดจำนวนการเดินทางต่อปี และการเดินทางสูงสุด 90 วัน / เที่ยว
 7. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองข้อที่ 1 สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะได้รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง
 8. ประเทศที่ยกเว้น : Afghanistan, The Continent of Africa (ไม่รวม Republic of  South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan,  Lebanon, Lipya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan
ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที ให้คุณพร้อมทั้งแผนการเดินทางและความคุ้มครอง