ประกันภัยการเดินทาง (ทูนประกันภัย)

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 3,500,000 3,500,000 3,500,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิ
ลำเนา
1,000,000 2,000,000 3,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 1,000,000 2,000,000 3,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000
6. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 5,000 10,000 20,000
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) 500,000 1,500,000 3,000,000
8. การเลื่อนหรือการเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000
10. การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตาม
ทุนประกันภัย)
- 20,000 40,000
11. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตาม
ทุนประกันภัย)
- 20,000 40,000
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
(จ่าย 3,000 บาทต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัยและค่าเสียหายส่วนแรก
600 บาท)
- - 30,000
13. ความรับผิด่อบัตรเครดิต (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) - - 10,000

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ราคาเบี้ย
แผน 1 (Plan 1) แผน 2 (Plan 2) แผน 3 (Plan 3)
30 วัน 3,100 4,500 6,100
60 วัน 5,300 7,900 9,600
90 วัน 7,400 11,200 13,000
180 วัน 18,500 24,100 27,800
270 วัน 25,000 31,550 37,650
รายปี 31,500 39,000 47,400

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (Covid-19)
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปี
  • กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1-18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดา/มารดา ลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย
  • กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1-18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดา/มารดา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณารับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่านหรือเดินทางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 6. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การก่อการร้าย

Insurance underwriting conditions

 1. Cover for medical expenses oue to coronavirus disease 2019(Covid-19)
 2. The insured must be between 1-75 years old
  • In the case of minors aged between 1-18 years and buying insurance with parents please have the parent sign on the insurance application form.
  • In the case of minors aged between 1-18 years old and purchasing only one insurance please ask the parent to provide additional details and sign the insurance application from
 3. The insured can buy a maximum of 1 insurance policy.
 4. The insured must be in good health. There is no part of the disabitity before the date of applying for insurance
 5. The Company reserver the right not to accept insurance for the insured traveling to or through the provinces of Pattane, Yala and Narathiwat
 6. Terms end conditions of underwriting as designated by the company.

Examples of Exclusion

 1. Pre-existing conditions.
 2. Suicide, attempted suicide or srlf-inflicted lnjury.
 3. Terrorism.
สนใจติดต่อสอบถาม