ประกันภัยการเดินทางOverseas Student (AIG)

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย
ในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
5,000,000 4,000,000 3,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช่บริการของบริษัทขนส่ง
- ความรับผิดส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

80,000
500
8,000

40,000
500
4,000

20,000
500
2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ในต่างประเทศ
5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนืองมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจาก
อาชญากรรม
1,500,000 1,000,000 750,000

ตารางเบี้ยประกันภัย

(รวมภาษี 0% และอากรแสตมป์ 0.4%)

PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
ไม่เกิน 6 เดือน 19,691 บาท 9,872 บาท 7,155 บาท
ไม่เกิน 12 เดือน 39,380 บาท 19,742 บาท 14,310 บาท
ยื่นวีซ่า ไม่ผ่าน การันตรีคืนเงิน 100%
รับกรมธรรม์ รวดเร็ว ทันใจ ซื้อง่าย จ่ายสะดวก

หมายเหตุ

  • ประเทศที่ไม่คุ้มครอง
    • ประเทศคิวบา,  อิหร่าน,  ซีเรีย,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี,  ภูมิภาคไครเมีย
  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 – 45 ปี

ขอยกเว้นทั่วไป

  1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
  4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือทำงานต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการบริหาร งานควบคุมดูเเล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร
  5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขีบขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สนใจติดต่อสอบถาม