ประกันภัยการเดินทางOverseas Student (AIG)

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา และผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย
ในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
5,000,000 4,000,000 3,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช่บริการของบริษัทขนส่ง
- ความรับผิดส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

80,000
500
8,000

40,000
500
4,000

20,000
500
2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ในต่างประเทศ
5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนืองมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจาก
อาชญากรรม
1,500,000 1,000,000 750,000

ตารางเบี้ยประกันภัย

(รวมภาษี 0% และอากรแสตมป์ 0.4%)

PLATINUM PLAN PREMIER PLAN BASIC PLAN
ไม่เกิน 6 เดือน 19,691 บาท 9,872 บาท 7,155 บาท
ไม่เกิน 12 เดือน 39,380 บาท 19,742 บาท 14,310 บาท
ยื่นวีซ่า ไม่ผ่าน การันตรีคืนเงิน 100%
รับกรมธรรม์ รวดเร็ว ทันใจ ซื้อง่าย จ่ายสะดวก

หมายเหตุ

  • ประเทศที่ไม่คุ้มครอง
    • ประเทศคิวบา,  อิหร่าน,  ซีเรีย,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี,  ภูมิภาคไครเมีย
  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 – 45 ปี

ขอยกเว้นทั่วไป

  1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
  4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือทำงานต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการบริหาร งานควบคุมดูเเล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร
  5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขีบขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SCAN NOW