ประกันโควิด (ทิพย)

ประกันโควิดจากทิพยประกันภัย
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ! คุ้มครองต่อถึงจนถึงระยะสุดท้าย

ความคุ้มครอง

แผน 1AX
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)* 100,000 บาท
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจาก ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**
100,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี
หรือ
การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน
หรือ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ต่อปี
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coranavirus (2019-nCov)
สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (ต่อปี)
สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19))
10,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/คน/ปี) 150 บาท
*ประกันโควิดจากทิพยประกันภัยต้องเลือกค่ารักษาหรือค่าชดเชยรายวัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ!
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาท
ชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

หมายเหตุ

1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา (COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว

3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. **กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือ การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม

5. ***ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่ผู้เอาประกันเลือก

6. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

7. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัยจะให้การคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุ้มครองสูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19))

วิธีการสมัคร

  • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
  • แจ้งทำประกันหลัง 14.00 น. เริ่มความคุ้มครองในวันทำการถัดไป
  • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์