ประกันโควิด (ทูนประกันภัย)

ประกันโควิดจาก ทูนประกันภัย
โคม่าผลกระทบจากการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 1,000,000

เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 7 – 60 ปีบริบูรณ์
 2. สำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ตามแผน iSafe Plus, iSafe Extra, VSafe, VSafe COVID, Tune iPass, หรือ iPass COVID-19 ได้เพียงแผนใดแผนหนึ่ง ต่อหนึ่งเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
 8. ผู้สมัครที่พึ่งหายจากโรคโควิด-19 สามารถซื้อกรมธรรม์ ได้ โดยต้องออกจากโรงพยาบาล / คลินิกไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับ
 9. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 10. วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 11. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

กรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำประกัน

 • ค่ารักษา IPD แพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท
 • ชดเชยรายได้จากการรักษา IPD แพ้วัคซีน 1,000 บาท / วัน (สูงสุด 14 วัน)
 • คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ*

Terms and Conditions of the Coverage

 1. Insured aged between 7 – 60 years old.
 2. For the Insured having Thai nationality or Expats who are current residents of Thailand.
 3. The insured must reside in Thailand for at least 30 days consecutively prior to the policy effective date.
 4.  The insured can purchase only one of the iSafe Plus, iSafe Extra, VSafe, VSafe COVID, Tune iPass, หรือ iPass COVID-19 per ID number.
 5. The insured must have the strong health without any disability and congenital disease.
 6. The applicant must meet the criteria for consideration according to the conditions specified by the insurance company.
 7. The Company reserves the right not to accept insurance for special occupational groups including medical personnel (doctors, nurses, hospital staffs) and the employees performing the duties in the airport, flight attendants, stewards, and pilots, construction workers who work on oil rigs or any types of ships
 8. The Applicant who recently recovered from Covid-19 can buy the policies, provided that he has been discharged from the hospital / clinic not less than 30 days before the policy effective date
 9. The insured must not have the record of severe drug allergy to the extent of being hospitalized.
 10. COVID-19 vaccines must be certified or approved by the Food and Drug Administration of Thailand.
 11. The waiting period is 14 days.

Coverage for COVID-19 vaccination beginning with the first day of the policy effective date

 • Maximum medical expenses for IPD due to vaccine allergic reactions are 50,000 Baht.
 • Income compensation for IPD treatment due to vaccine allergic reactions is 1,000 Baht / day (maximum 14 days).
 • Covers the effects of most brands of COVID-19 vaccines (Just in case some are not certified or approved).
โคม่าผลกระทบจากการฉีดวัคซีน รับสูงสุด 1,000,000 บาท
ค่ารักษา IPD แพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ