ประกันสุขภาพ Health me (เมืองไทยประกันภัย)

ประกันสุขภาพ HEALTH ME จาก เมืองไทยประกันภัย

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
* ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
7,000 10,000 12,000 15,000
* ค่าห้องผู้ป่ปวยหนัก (ICU) รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
* ค่ารักพยาบาลและบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออก
จากโรงพยาบาล
* ค่าธรรมเนียมแพทย์ สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
* ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
* ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน
15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงิน
สูงสุดต่อการ
เข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงิน
สูงสุดต่อการ
เข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงิน
สูงสุดต่อการ
เข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
ไม่เกินวงเงิน
สูงสุดต่อการ
เข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(อ.บ.1)(รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 100,000 100,000 100,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 6- 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น และซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
 2. ต้องไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานติดตั้ง/เช็ดกระจกอาคารสูง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานใน เหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจ้างทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
 3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น

คำเตือน  : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกสินไหมทดแทน

**กรุณาชำระเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวน (ไม่แบ่งจ่าย) จะได้สิทธิ์รับส่วนลดเพิ่มเติม**

ความคุ้มรองเลือกซื้อเพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก

แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยนอก)(1 ครั้งตอวัน สุงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
1,000 1,500 2,000

ช่วงอายุ

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6 - 10 8,456 11,843 15,789
11 - 15 8,456 11,843 15,789
16 - 20 8,456 11,843 15,789
21 - 30 4,624 6,939 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 - 65 9,013 13,274 17,639
66 - 70 9,971 14,802 19,529

เงินชดเชยรายได้รายวัน

แผน 1 แผน 2 แผน 3
2. เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,500 2,000

ช่วงอายุ

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6 - 10 1,278 1,775 2,289
11 - 15 1,278 1,775 2,289
16 - 20 1,278 1,775 2,289
21 - 30 1,470 2,175 2,876
31 - 40 1,598 2,215 2,866
41 - 50 1,846 2,482 3,205
51 - 60 2,315 3,042 3,919
61 - 65 2,817 3,623 4,653
66 - 70 3,539 4,646 6,005

เงินชดเชยรายได้รายวัน

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
3. ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้
*โรคมะเร็งระยะลุกลาม     *โรคไตวายเรื้อรัง     *ภาวะโคม่า
*โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน     *ตับวาย
*การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก     *โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
*โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด     *ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
*โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
50,000 100,000 250,000 500,000

ช่วงอายุ

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
6 - 10 321 626 1,492 2,892
11 - 15 321 626 1,492 2,892
16 - 20 321 626 1,492 2,892
21 - 30 340 677 1,680 3,340
31 - 40 716 1,244 3,320 6,461
41 - 50 1,555 2,496 6,990 13,561
51 - 60 3,257 5,039 14,300 27,679
61 - 65 5,084 9,271 21,842 42,131
66 - 70 7,176 13,714 31,455 61,048

เงินชดเชยรายได้รายวัน

แผน 1 แผน 2 แผน 3
4. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ด้วยโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์
ประกันภัย) ชดเชยวันละ
      * โรคมะเร็งระยะลุกลาม
      * โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
      * โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
      * โรคไตวายเรื้อรัง
      * ภาวะโคม่า
      * การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
      * โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
      * ตับวาย
      * โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
      * ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000 1,500 2,000

หมายเหตุ : สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น

ช่วงอายุ

เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6 - 10 61 85 110
11 - 15 61 85 110
16 - 20 61 85 110
21 - 30 64 95 126
31 - 40 136 188 244
41 - 50 293 395 511
51 - 60 614 809 1,043
61 - 65 960 1,238 1,591
66 - 70 1,278 1,775 2,289

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้องรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 4. ผลประโยชน์ร้ายแรง และผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่ข้อตกลงคุ้มครองมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
สนใจติดต่อสอบถาม