ประกันโควิดจากทิพยประกันภัย
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ! คุ้มครองต่อถึงจนถึงระยะสุดท้าย

ความคุ้มครอง

แผน 3 แผน 4 แผน IS
1.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
2.การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี *50,000 บาท *100,000 บาท *30,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย/ปี สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท
กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลในข้อ 3. สามารถเลือกเบิกค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลแทนได้ดังนี้
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักาาตัวในโรงพยาบาลผู้ผ่วนใน (IPD เท่านั้น) จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 20 วัน/ปี หรือ ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19/ครั้ง สูงสุด 20วัน/ปี *2,500/วัน *5,000/วัน *1,000/วัน (สูงสุด 120 วัน)
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/คน/ปี) 450 บาท 850 บาท 1,950 บาท
*ประกันโควิดจากทิพยประกันภัยต้องเลือกค่ารักษาหรือค่าชดเชยรายวัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ!
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 450 บาท
ชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

หมายเหตุ

1.ระยะเวลารอคอย 14 วัน
2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
3. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทําประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจาณารับประกันภัย
4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
5. จํากัดการซื้อ 1 คน ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท
6.**การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
7. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)

วิธีการสมัคร

  • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
  • กรมธรรม์มีผลในวันเดียวกัน
  • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์