ประกันโควิดจากกรุงเทพประกันภัย
เจอ จ่าย จบ! ด้วยประกันภัยโควิด คอมพลีท!!

ความคุ้มครอง

แผน 3 แผน 4
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000 บาท 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000 บาท 100,000 บาท
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 500,000 บาท 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย 10,000 บาท 10,000 บาท
กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 50,000 บาท 100,000 บาท
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 500,000 บาท 1,000,000บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 50,000 บาท 100,000 บาท
เบี้ยประกันรวม (บาท) / คน / ปี 459 บาท 859 บาท
เจอ จ่าย จบ!
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 459 บาท
ตรวจพบเชื้อรับทันทีสูงสุด 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ
1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
5. สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว

กรอกใบสมัครออนไลน์