ประกันโควิดจากอาคเนย์ประกันภัย
ตรวจ-พบ-จบ-จ่าย!

ความคุ้มครอง

COVID-19
แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) 50,000 บาท 100,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป 50,000 บาท 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/คน/ปี) 260 บาท 519 บาท

ความคุ้มครอง

COVID-19 PLUS
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุด 15 วัน 500 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป 10,000 บาท 50,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
เบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์ (บาท) 369 บาท 639 บาท 799 บาท 1,369 บาท
รับค่าชดเชยวัคซีน
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 369 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

 1. อายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
 2. สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
 3. สัญชาติไทย กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หมายเหตุ

 1. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  • ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันที่เดินทางไปยังต่างประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรงสาธารณะสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
  • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการหรือตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อไป

วิธีการสมัคร

 • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
 • แจ้งทำประกันภัยก่อน 16.00 น. กรมธรรม์มีผลในวันทำการถัดไป
 • แจ้งทำประกันภัยหลัง 16.00 น. กรมธรรม์มีผลในวันต่อจากวันทำการถัดไป
 • แจ้งทำประกันภัยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันนักขัตฤกษ์ กรมธรรม์มีผลในวันถัดจากวันเริ่มทำการใหม่
 • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์