ประกันโควิดจากเอเชียประกันภัย
ห่วงใยคุณ และ คนใกล้ตัว ด้วยประกัน COVID สุดคุ้ม

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ตรวจพบ 30,000 - 50,000 บาท -
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 2,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 50,000 บาท - 250,000 บาท
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (สูงสุดไม่เกิน 50 วัน ) 1,000 บาท 500 บาท 1,000 บาท 2,500 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) 200 บาท 365 บาท 500 บาท 1,825 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน 1 ปี 1 ปี 1 ปี
คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 200 บาท

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

1.ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

3.สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ 

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวเพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

วิธีการสมัคร

 • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
 • กรมธรรม์มีผลในวันเดียวกัน
 • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์