LMG Home Value

LMG HOME VALUE
ความคุ้มครองที่อุ่นใจ สำหรับบ้านและทรัพย์สิน

เพื่อสร้างความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สิน Home Value เพิ่มความคุ้มครองหลักและ 5 ความคุ้มครองพิเศษ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวอาคาร ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม โรงรถ อาคารย่อย และสวนปรับปรุง ต่อเติมและทรัพย์สินภายในบ้าน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม

To ensure the security of your beloved home and treasured possession, our Home Value package is always there to protect you. We offer comprehensive home insurance with primary coverage and additional coverage for the building it self such as homes, townhouses, shop houses, apartments, condominiums, garages and the sub-structure. The protection also includes home extensions and in-house property such as furniture, decorative items, household equipment, electrical appliances, musical instruments, audio equipment, kitchenware, upholstery and other valuables in your home.


แผนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง


 1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตบล็อกอันตราย หรืออยู่ในชุมชนแออัด
 2. ทรัพย์สินประเภท ธนบัตร พันธบัตร ทองแท่ง เอกสาร แบบแปลนแผนผัง ภายเขียน หลักทรัพย์ แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ อากรแสตมป์ เป็นต้น
 3. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
 4. วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 5. ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม
 6. การยกเว้นความคุ้มครองสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

GENERAL EXCLUSIONS


 1. Wooden or half wooden premises or locate in conflagrative block
 2. Gold and gold bullion, jewelry, gems, precious stones, antiques, documents, manuscripts, paintings, securities, stamps, etc.
 3. Explosive items, all vehicles either roaduse, waterborne or airway
 4. War and terrorism exclusion
 5. Y2k / millennium exclusion
 6. Electronic data and internet exclusion

ความคุ้มครองหลัก

วงเงินคุ้มครอง (บาท)
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยไฟป่า ภัยระเบิด
ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน
หรือการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ
1. Fire, lightning, windstorm, vehicle impacr, smoke, aircreft, water damage, bush fire, earthquake,
explosion, riot, strikes, malicious acts and vandalism, hail
500,000 ขึ้นไป
500,000 up
2. การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ โดยคุ้มครองรวมถึง
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา
2. Loss or damage caused by burglary to the insured property with forcible entry/exit,
the coverage including to mobilephone and computernotebook
สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง
500,000 บาทต่อปี
Max 100,000 any one
occurrence and 500,000
in aggregate
3. ความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย
3. Third party liability for bodily injury and property damage with in the insurad premises.
สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง
1,000,000 บาทต่อปี
Max 100,000 any one
occurrence and 1,000,000
in aggregate
4. เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัวรวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับ
ผู้เอาประกันภัย อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองในข้อ 1. และข้อ 2.
4. Compensation for death with in the insured and/or
any member of the Insured's family and/or any person normally residing with the Insured for
4 persons (name basis) caused by the Insured perils.
สูงสุด 100,000
วงเงินไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี
Max 100,000 per person
and 400,000
in aggregate

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ

วงเงินคุ้มครอง (บาท)
6. ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่างซ่อมแซม กรณีบ้านได้รับความเสียหายจากภัยข้อ
1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
6. Rental cost of temporary outlet
สูงสุด 20,000 ต่อเดือน ไม่เกิน
6 เดือน
Max 20,000 per month
/ Max 6 months
7. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟ
7. Electrical injury / self heating
สูงสุด 10,000 ต่อเดือนและต่อปี
Max 100,000 any one
occurrence and in aggregate
8. ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ
8. Repair cost of entrance caused by bur
สูงสุด 20,000 ต่อเดือนและต่อปี
Max 20,000 any one
occurrence and in aggregate
9. ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
9. Cost of fire extinquishing
สูงสุด 10% ของความเสียหาย
แต่ละครั้ง
Max 10% of loss any one
occurrence
10. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยข้อ 1
10. Cost of debris removal from loss under major coverage 1
สูงสุด 10% ของความเสียหาย
แต่ละครั้ง
Max 10% of loss any one
occurrence

ทุนประกันภัย/เบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Sum Insured (Baht)

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
Premuim (Baht)
500,000.00 2,275.00 / 2,444.95
1,000,000.00 2,750.00 / 2,954.27
3,000,000.00 4,650.00 / 4,995.83
5,000,000.00 6,550.00 / 7,037.39
8,000,000.00 9,400.00 / 10,098.66
10,000,000.00 11,300.00 / 12,140.22
12,000,000.00 13,200.00 / 14,180.71
14,000,000.00 15,100.00 / 16,222.27
16,000,000.00 17,000.00 / 18,262.76
18,000,000.00 18,900.00 / 20,304.32
20,000,000.00 20,800.00 / 22,345.88
*** กรณี ต้องการทำประกันภัยในวงเงินคุ้มครองที่แตกต่างจากแผนประกันภัยที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้คำนวณเบี้ยประกันภัยเพิ่มสุทธิ 95 บาท (ก่อนภาษีอากรฯ) ต่อทุนประกันภัย 100,000 บาท Should the different level of sum insured are required. the additional premium per each 100,000 will be charged Baht 95 (before stamps & VAT)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน ในส่วนภูมิภาคต้องอยู่ในเขตที่ระบุการรับประกันเป็นเขตธรรมดาทั่วไป
 2. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทุกความคุ้มครองรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ของความคุ้มครองหลักข้อ 1

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากต้องมีการเข้าสำรวจภัย

 INSURANCE CONDITION

 1. The package applies to Superior Class (concrete with steel roof beam and tile roof) For upcountry, premises must locate in general comon area only
 2. The company's limit of liability should not exceed the sum insured under major coverage 1

**LMG will inform in advance in the event of survey is required.

สนใจติดต่อสอบถาม