ประกันอุบัติเหตุจาก NKI

ประกันอุบัติเหตุจากนวกิจประกันภัย
ตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงอายุ และแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม มอบความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

คุ้มครองหากเสียชีวิต

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ชดเชยรายได้จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อแสดงบัตร PA Card

ความคุ้มครอง (อ.บ.2)

แผนประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2
แผน5 แผน6 แผน7 แผน8
A B C A B C A B C A B C
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันเนื่องจาก
1.1. กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.2. การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.3. กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
1.4. กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต่อวัน)
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตร NKI PA CARD) - 6,000 20,000 - 15,000 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร) 542 813 1,096 804 1,169 1,483 1,274 2,027 2,487 2,372 3,470 4,537

*สำหรับความคุ้มครอง อ.บ.2 (ข้อ 1.1 – 1.4) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

ความคุ้มครอง (อ.บ.1)

แผนประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 3
แผน9 แผน10 แผน11
A B C A B C A B C
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องจาก
1.1. กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000
1.2. การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000
1.3. กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 250,000 250,000 250,000
1.4. กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ - - - - - - - - -
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต่อวัน)
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตร NKI PA CARD) - 6,000 20,000 - 15,000 30,000 - 30,000 50,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร) 490 960 1,431 751 1,420 1,880 1,201 2,320 2,895

*สำหรับความคุ้มครอง อ.บ.1 (ข้อ 1.1 – 1.4) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

:- นักเรียน นักศึกษาและเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 2-20 ปี สามารถเลือกได้เฉพาะแผนประกันภัย 1,2,5 หรือ 6

  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย ช่วงอายุ และประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย
  • รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภับทุกครั้ง
  • สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ www.navakij.co.th

หมายเหตุ

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อให้บริษัทพิจารณาก่อนการเอาประกันภัย
  2. ระยะเวลาประกันภัยสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Basic มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สนใจติดต่อสอบถาม