ประกันอุบัติเหตุจาก NKI

ประกันอุบัติเหตุจากนวกิจประกันภัย
ตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงอายุ และแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม มอบความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

คุ้มครองหากเสียชีวิต

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ชดเชยรายได้จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อแสดงบัตร PA Card

ความคุ้มครอง อ.บ.2

แผนประกันสำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2
แผน 5
จำนวนเอาประกัน
(บาท/คน)
แผน 6
จำนวนเอาประกัน
(บาท/คน)
แผน 7
จำนวนเอาประกัน
(บาท/คน)
แผน 8
จำนวนเอาประกัน
(บาท/คน)
แผน A แผน B แผน C แผน A แผน B แผน C แผน A แผน B แผน C แผน A แผน B แผน C
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ
ถาวร (อ.บ.2) อันเนื่องจาก
    1.1. กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    1.2. การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    1.3. กรณีจากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
    1.4. กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต่อวัน)
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตร NKI PA CARD) - 6,000 20,000 - 15,000 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร) 620 980 1,370 920 1,400 1,850 1,470 2,430 3,110 2,730 4,160 5,670

*สำหรับความคุ้มครอง อ.บ.2 (ข้อ 1.1 – 1.4) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)
เงื่อนไขการรับประกันภัย : นักเรียน นักศึกษา และเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 2 -20 ปี สามารถเลือกได้เฉพาะแผนประกันภัย 1,2,5 หรือ 6

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันอายุตั้งแต่ 2 ปี – 65 ปี

 1. กรณีแรกเข้าอายุไม่เกิน 60 ปี รับต่ออายุถึง 75 ปี
 2. กรณีแรกเข้าอายุระหว่าง 61 ปี – 65 ปี รับต่ออายุถึง 70 ปี
 3. กรณีผู้เอาประกันมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบื้ยประกันตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น

สิทธิประโยชน์ของบัตร NKI PA CARD

สำหรับผู้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับค่ารักษาพยาบาล จะได้รับบัตร NKI PA CARD เมื่อได้รับอุบัติเหตุมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 320 แห่ง โดยไม่ต้องชำระเงินสดเพียงยื่นบัตร NKI PA CARD พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

ความคุ้มครองโดยสังเขป

ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะชดเชยตามตารางผลประโยชน์

อุบัติเหตุสาธารณะ

การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1.4

กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้

 1. ขณะเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่ง รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
 2. ขณะเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่างชั้นในอาคารสาธารณ ทั้งนี้ไม่รวมลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
 3. ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาทีเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้นรวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

รายชื่อชั้นอาชีพ 

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 1 : เจ้าของกิจการ (ทำงานด้านบริหารประจำออฟฟิศ) ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและงานจัดการงานเสมียนหรืองานขายประจำออฟฟิศ พนักงานประจำออฟฟิศ พนักงานธนาคาร นักบัญชี นักสถิติ นักเศรษฐศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรณารักษ์ นักเขียน แม่บ้าน (Wife House) แพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พนักงานกายภาพบำบัด พยาบาล พนักงาน X-Ray เด็ก นักเรียน นักศึกษา พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 2 : พนักงานขายออกนอกสถานที่ มัคคุเทศก์ เจ้าของสวน เจ้าของไร่ เจ้าของฟาร์ม วิศรกรออกแบบ มัณฑนากร สถาปนิก แม่บ้าน พนักงานซักรีด พนักงาทำความสะอาดอยู่ประจำสำนักงาน ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นายแบบ นางแบบ พิธีกร ช่างภาพ บริกร พ่อค้า แม่ค้า พ่อครัว แม่ครัว ช่างเสริมสวย พนักงานประจำออฟฟิศในโรงงานอุตสาหกรรม ช่างฝีมือ ช่างไม้ นักโบราณคดี

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 3 : พนักงานขับรถ พนักงานส่งสินค้า พนักงานเก็บเงิน พนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุสินค้า ฝ่ายคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานรับส่งเอกสาร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรช่างกล วิศวกรเคมี วิศวรกรอุตสาหกรรม

อาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้แผนประกันข้างต้น : พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเช็ดกระจกในที่สูง พนักงานบนเรือหรือขุดเจาะกลางทะเล กรรมกร พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานบนอากาศยาน นักสืบ คอลัมนิสต์ นักข่าว ปฏิบัติงานภาคสนาม นักกฏหมาย ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกกหมาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักการเมืองระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น แคตดี้ ผู้ต่อยย่อยหิน กรรมกรเหมืองแร่ วิศวกรเหมืองแร่ นักกีฬาอาชีพ ผู้ที่ทำงานนอกชายฝั่งทะเล

หมายเหตุ : หากท่านมีอาชีพนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาติดต่อที่ 02-580-7444 เพื่อพิจารณารับประกันต่อไป

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

 1. การกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 2. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันนี้และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก้ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี๊จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 5. อาหารเป็นพิษ
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 7. สงคราม การรุกราม การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามการเมือง การเเข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึกษา หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
 8. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี และ/หรืออาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธอื่นๆ
สนใจติดต่อสอบถาม