ประกันคุ้มครองสัตว์เลี้ยง (ทิพย)

Tip Pet Lover
ประกันภัยสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผนที่ S แผนที่ M
(แนะนำ)
แผนที่ L
(แนะนำ)
แผนที่ XL แผนที่ XXL
1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
     1.1 การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
     (ต่อการเจ็บแต่ละครั้ง)
2,000
1 ครั้ง / ปี
3,000
1 ครั้ง / ปี
5,000
2 ครั้ง / ปี
10,000
2 ครั้ง / ปี
15,000
2 ครั้ง / ปี
     1.2 การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
     (ต่อการเจ็บแต่ละครั้ง)
500
5 ครั้ง / ปี
1,000
5 ครั้ง / ปี
1,000
10 ครั้ง / ปี
1,500
10 ครั้ง / ปี
2,000
10 ครั้ง / ปี)
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย
     2.1 การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
     (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
     2.2 การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
     (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย )
1,500 3,000 3,000 5,000 5,000
3. ค่าใช้จ่ายในการการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายจากการ
     บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
3,000 3,000 5,000 10,000 15,000
4. การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่เอา
     ประกันภัย (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
ไม่คุ้มครอง 1,500 5,000 10,000 15,000
5. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 500 1,000 1,500
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
     (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
1,500 5,000 5,000 10,000 15,000
7. ค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ
     (ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
.300 300 500 1,000 1,500
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี)
1,950 2,950 5,400 8,400 12,000

หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ส่งต่อความรัก เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ
ความคุ้มครองสูงสุด 118,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน – 9 ปี
  • สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
  • สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8 – 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ
 • ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
 • สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ / สัตว์เลี้ยง 1 ตัว

การรับประกันภัย

 1. กรอกใบคำขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ
 3. สำเนาสมุดวัคซีนหรือใบรับรองสุขภาพ
 4. รูปถ่ายสุนัข

ค่ารักษาพยาบาล

ส่งหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการเรียกร้องสินไหม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการรักษา

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม (ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
 2. ใบรายงานจากสัตวแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แสดงรายการค่าใช้จ่าย

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
 • ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ค่ารักษาพยาบาลหรือการตาย เนื่องจาก
  • การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • การตายหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
  • ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร
  • พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

ขั้นตอนการเบิกค่าสินไหมทดแทน

มีรายละเอียดดังนี้

ส่งแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทาง E-mail : pet-claims@dhipaya.co.th โดยแนบสำเนาเอกสารเคลม ดังนี้

 •  หนังสือเรียกร้องที่ทำการบันทึกรายละเอียดการรักษาจากสัตวแพทย์แล้ว
 • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งความ รูปภาพ เป็นต้น

* หากบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ยสินไหมทดแทนให้ท่านแล้ว จะแจ้งผลให้ท่านทราบ และออกหนังสือตกลงรับค่าสินไหมส่งให้ท่านผ่านอีเมล

* หากท่านได้รับเอกสารแล้ว รบกวนตรวจสอบข้อมูลในหนังสือตกลงรับค่าสินไหมให้ถูกต้อง และยืนยันกลับทางอีเมล

สนใจติดต่อสอบถาม