ประกันคุ้มครองสัตว์เลี้ยง (Falcon)

PET PROTECT SURE
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับสุนัขและแมว

ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของ
สัตว์เลี้ยง
     1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
          สูงสุดต่อครั้ง
          รวมสูงสุดต่อปี

1,000
3,000

1,000
5,000

3,000
3,000

3,000
3,000

5,000
5,000

10,000
10,000
     1.2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
          1.2.1 การเจ็บป่วยทั่วไป ( ยกเว้นสาเหตุจากข้อ 1.2.2 )
               สูงสูงต่อครั้ง
               รวมสูงสุดต่อปี
          1.2.2 การเจ็บป่วยจากสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน
หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
               สูงสูงต่อครั้ง
               รวมสูงสุดต่อปี


-
-


-
-


-
-


-
-


500
2,500


500
2,500


1,000
5,000


500
2,500


2,000
10,000


1,000
5,000


3,000
15,000


1,000
5,000
2. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ข้อ 2.1 และ 2.2 รวมสูงสุด 10,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์)
     2.1 ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก
          สูงสุดต่อปี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
     2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
        สูงสุดต่อปี

1,000

1,000

10,000

10,000

10,000

10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
   สูงสุดต่อปี
- - 3,000 5,000 5,000 10,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการวานศพสัตว์เลี้ยง กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
หรือการป่วย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี)
599 699 2,454 3,267 5,569 8,774
ครอบคลุมค่ารักษาเห็บหมัดและโรคผิวหนัง
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

แฮปปี้ 4 ขา ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

 • คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • ครอบคลุมค่ารักษา เห็บ หมัด และโรคผิวหนัง
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
 • ค่าจัดการงานศพ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สุนัข หรือแมว ต้องไม่เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า มีอายุ 3 เดือน – 7 ปี
 • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง (มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่มีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)
 • มีเอกสารการฉีดวัคซีน 5 โรค
  • สำหรับสุนัขและแมว (โรคไข้หัดสุนัข  โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ  โรคเลปโตสโปโรชีส(โรคฉี่หนู)  โรคลำไส้อักเสบ  โรคหวัด และการถ่ายพยาธิ)
 • ให้ความคุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ
 2. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลารอคอย 60 วัน)
 3. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) ภาวะที่เป็นมาแต่เด็ก โรคทางพันธุกรรม โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 4. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย (ที่สำคัญ)

 1. การเสียชีวิตหรือรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นจากพ้นช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ หรือการกลั่นแกล้ง
 3. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การอยู่ร่วมกันในที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 4. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 5. ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปปตามรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. สามารถซื้อจำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

เอกสารการทำประกันภัย

 • ใบคำขอเอาประกันภัยที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (ตามเอกสารแนบ)
 • ส่วนสำหรับแพทย์ผู้ตรวจ / (ตามเอกสารแนบ) เพื่อยื่นคู่กับใบคำขอข้างต้น
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ
 • สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 5 โรค
 • รูปถ่าย 5 ด้าน, ตำหนิ (ถ้ามี) และรูปคู่เจ้าของ
สนใจติดต่อสอบถาม