ประกันคุ้มครองสัตว์เลี้ยง (เมืองไทย)

เมืองไทย Cats & Dogs Plus
คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรัก เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ

ความคุ้มครอง

แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ฝังไมโครชิป แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิป
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 -
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000 30,000 20,000 10,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
- ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
- สูงสุดต่อปี

3,000
15,000

2,000
10,000

1,000
5,000

1,000
5,000

3,000
15,000

2,000
10,000

1,000
5,000

1,000
5,000
4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน
หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
- ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
- สูงสุดต่อปี


3,000
15,000


2,000
10,000


1,000
5,000


1,000
5,000


3,000
15,000


2,000
10,000


1,000
5,000


1,000
5,000
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง ต่อปี)
20,000 15,000 10,000 10,000 20,000 15,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
(ต่อครั้ง ต่อปี)
5,000 3,000 2,000 - 5,000 3,000 2,000 -
7. การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) 500 - - - 500 - - -
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000 5,000 3,000 2,000 2,000
9. การฝังไมโครชิป (50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท)
(เฉพาะแผนที่ฝังไมโครชิป)
- - - - 250 250 250 250
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
อายุ 3 เดือน - 7 ปี
13,200 8,900 5,600 3,200 12,000 8,100 5,200 3,000
ดูแลเพื่อนรักตัวน้อยของคุณ
คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรัก เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมคุ้มครองความรับผิด หากสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

เมืองไทย Cats & Dogs Plus ประกันภัยคุ้มครองสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัย

 • ดูแลเพื่อนรักตัวน้อยของคุณด้วย เมืองไทย Cats & Dogs Plus
 • คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรัก เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
 • พร้อมคุ้มครองความรับผิด หากสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

 1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 6. ต้องมีไมโครชิป (กรณีทำประกันภัยแบบฝังไมโครชิป)
 7. ค่าฝังไมโครชิปให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 8. บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยนำสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยไปรับการฝังไมโครชิปภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 ของค่าฝุงไมโครชิปที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่คุ้มครอง

 1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 60 วันหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกันภัย ต้องครบทุกข้อดังนี้

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 2. ใบรับรองการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
 3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน
 4. หลักฐานในการฝังไมโครชิป (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิปมาแล้ว)

แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 • รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น (ตำหนิ) ของสัตว์เลี้ยงนั้น
 • ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ครบทุกรูปดังนี้
  • หน้าตรง
  • เต็มตัวด้านหน้า
  • ด้านข้าง (ซ้ายและขวา)
  • ท้อง
  • ตำหนิ
สนใจติดต่อสอบถาม