Travel Insurance (Overseas Student)

ประกันเดินทางสำหรับนักเรียน-นักศึกษา Oversea Student Insurance
ประกันการเดินทางที่เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศักษาที่ไปศึกษาต่างประเทศ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ 24 ชม.ทั่วโลก ด้วยภาษาไทย
ประกันการเดินทาง Overseas Student (MSIG)
ประกันการเดินทาง Overseas Student (AIG)