TRAVEL INSURANCE TRIP EASY

ประกันภันอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศไทย TRIP EASY (MSIG)
ประกันภันอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ จะใกล้ หรือ ไกลก็อุ่นใจได้

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
1. การสูญเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
3. การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

จำนวนวัน

เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน (ไม่รวมอากรแสตมป์)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
1 15
28
42
55
68
82
95
108
122
135
3 28
55
82
108
135
162
189
215
242
270
5 37
73
109
145
181
217
253
290
326
362
7 42
82
122
162
202
242
283
323
363
403
10 47
92
137
182
228
274
319
364
409
455
14 58
115
171
228
285
342
398
455
511
569
17 63
125
186
248
311
372
434
496
558
620
21 73
145
217
290
362
434
506
579
651
723
24 80
158
236
315
393
471
550
628
706
785
27 87
172
257
344
429
514
600
686
771
857
31 96
191
286
381
475
571
665
760
855
950
45 116
230
345
459
574
688
803
917
1,031
1,146
60 135
270
403
538
671
806
940
1,074
1,208
1,342
90 164
327
490
653
816
979
1,142
1,305
1,468
1,631
120 193
385
577
768
960
1,152
1,344
1,535
1,728
1,920
150 215
430
645
860
1,075
1,290
1,505
1,720
1,935
2,150
180 243
486
729
972
1,215
1,458
1,701
1,844
2,187
2,430

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 แผน 16 แผน 17 แผน 18 แผน 19 แผน 20
1. การสูญเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
3. การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000

จำนวนวัน

เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน (ไม่รวมอากรแสตมป์)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
1 16
30
45
59
73
88
102
117
131
145
3 29
57
85
112
140
168
196
223
251
280
5 40
78
116
154
192
230
269
307
345
383
7 44
86
128
170
212
254
297
340
382
424
10 50
98
146
195
243
292
341
389
437
485
14 61
121
180
240
300
360
420
479
540
599
17 67
133
199
266
331
397
463
530
595
661
21 78
154
230
307
383
459
536
612
688
764
24 85
168
251
335
419
502
586
669
753
837
27 92
182
274
364
455
546
636
727
818
909
31 102
203
305
405
506
608
708
810
911
1,011
45 123
244
366
487
610
731
853
974
1,097
1,218
60 144
288
431
575
718
861
1,004
1,148
1,292
1,435
90 175
350
524
698
873
1,047
1,221
1,396
1,570
1,744
120 206
411
617
822
1,027
1,232
1,438
1,643
1,849
2,053
150 238
475
403
950
1,187
1,424
1,662
1,899
2,136
2,374
180 270
539
806
1,074
1,342
1,610
1,879
2,147
2,415
2,683

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุ 1-75 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 4. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับเท่ากับ 200 บาท ไม่รวมอากรแสตมป์
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางภายในประเทศไทย

ข้อยกเว้นสำคัญ ?

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. การแท้งลูก
 3. อาหารเป็นพิษ
 4. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 5. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามการเมือง การฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
 6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมนัมตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื่อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อการรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี๊จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 9. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SCAN NOW