Home Shield Plus (CHUBB)

Home Shield Plus
ประกันภัยทรัพย์สิน สำหรับบ้านอยู่อาศัย

ความคุ้มครอง


 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิด
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยธรรมชาติพื้นฐาน ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (วงเงิน 20,000 บาท)
 • ลมพายุ
 • แผ่นดินไหว
 • ลูกเห็บ
 • น้ำท่วม
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์
 • ความเสียหายต่อกระจกอาคาร
 • การสูญหายของเงินสดจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
 • ศิลปวัตถุ
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์


 • คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บเต็มทุนประกันภัย
 • คุ้มครองน้ำท่วม
 • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกอาคาร ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรม การสูญเสียของเงิน อุบัติเหตุส่วนบุคคล และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ยกเว้นเงื่อนไขการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสำหรับเฟอร์นิเจอร์
 • ชดใช้ค่าสินไหมราคาของใหม่โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance ทุกกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ


 • รับประกันภัยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้
 • รับประกันภัยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น
 • ระยะเวลาประกันภัย สามารถเลือกซื้อได้ 1.3 หรือ 5 ปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงกับน้ำท่วม, ชุมชนแออัดหรือเขตอันตราย

Home Assistance (24/365)


ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ

 • การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 • การซ่อมเเซมระบบประปาและท่อน้ำ
 • การซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 • การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน – น้ำเย็น
 • กุญเเจบ้านสูญหาย
 • กำจัดสัตว์ดุร้าย
 • บริการให้คำปรึกษามาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลงการตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมเเซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย / วงเงินคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง / ต่อปี)
หมวดที่ 1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
(ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
2. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดิวไหว ลูกเห็บ รวม 4 ภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3. ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม
   - ลมพายุ
   - แผ่นดินไหว
   - ลูกเห็บ
   - น้ำท่วม

1,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000


1,500,000
1,500,000
1,500,000
150,000


2,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000


2,500,000
2,500,000
2,500,000
250,000


3,000,000
3,000,000
3,000,000
300,000


3,500,000
3,500,000
3,500,000
350,000


4,000,000
4,000,000
4,000,000
400,000


4,500,000
4,500,000
4,500,000
450,000


5,000,000
5,000,000
5,000,000
500,000

4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
5. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
   - ค่าซ่อมแซมบ้าน
   - การสูญหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  จำกัดความรับผิดรวม
100,000
25,000
25,000
100,000

150,000
25,000
25,000
150,000

200,000
25,000
25,000
200,000

250,000
25,000
25,000
250,000

300,000
25,000
25,000
300,000

350,000
25,000
25,000
350,000

400,000
25,000
25,000
400,000

450,000
25,000
25,000
450,000

500,000
25,000
25,000
500,000

6. ความเสียหายต่อกระจกอาคาร 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
7. การสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก
การถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทิพย์
   - ขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อตู้หรือห้องนิรภัย

20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000


20,000
6,000

8. ศิลปวัตถุ (ต่อชิ้น / ต่อปี) 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000 10,000/25,000
9. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

   - สำหรับอาคารคอนกรีต (ต่อวัน / ต่อปี)
   - สำหรับอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (ต่อวัน / ต่อปี)


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000


1,000/50,000
500/25,000
หมวดที่ 2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
(ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
หมวดที่ 3 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว
(ภายในสถานที่เอาประกันภัย) วงเงินต่อคน สูงสุด 4 คน
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

เบี้ยประกันภัย

1ปี       - อาคารคอนกรีต
            - อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
3,150
3,960
4,140
5,130
5,130
6,750
6,120
8,100
7,110
9,540
8,100
10,890
9,090
12,330
10,080
13,680
11,070
15,120
3ปี       - อาคารคอนกรีต
            - อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
7,920
9,900
10,350
13,410
12,870
16,830
15,300
20,340
17,820
23,850
20,250
27,270
22,770
30,780
25,200
34,290
27,720
37,710
5ปี       - อาคารคอนกรีต
            - อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
10,980
13,770
14,490
18,630
17,910
23,490
21,330
28,350
24,840
33,210
28,260
38,070
31,770
42,930
35,190
47,790
38,610
52,650
สนใจติดต่อสอบถาม