ประกันภัยการเดินทางOverseas Student (MSIG)

ประกันการเดินทาง MSIG
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนัหเรียนหรือนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Student 1 Student 2 Student 3
1. ค่ารักษาพยาบาล 5,500,000 2,500,000 2,000,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 350,000 300,000 200,000
3. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด 350,000 300,000 200,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้าย
กลับสู่ประเทศไทย
6. การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย
5,500,000 4,000,000 3,000,000
7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สิน
ส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

100,000
10,000

60,000
8,000

40,000
5,000
8. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1,000,000 1,000,000 1,000,000
9. การล่าช้าของเที่ยวบิน
จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง
10,000
2,000
10,000
2,000
ไม่คุ้มครอง
10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง
10,000
2,000
10,000
2,000
ไม่คุ้มครอง
11. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา
100,000 100,000 100,000

ระยะเวลาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)
Student 1 Student 2 Student 3
ไม่เกิน 3 เดือน 12,200 6,000 4,700
ไม่เกิน 4 เดือน 14,800 7,300 5,700
ไม่เกิน 5 เดือน 18,000 8,900 6,900
ไม่เกิน 6 เดือน 19,950 9,950 7,450
ไม่เกิน 7 เดือน 23,350 11,550 8,750
ไม่เกิน 8 เดือน 26,750 13,050 9,950
ไม่เกิน 9 เดือน 30,150 14,650 11,250
ไม่เกิน 10 เดือน 33,450 16,250 12,550
ไม่เกิน 11 เดือน 36,850 18,150 13,7550
ไม่เกิน 12 เดือน 39,900 19,900 14,900
ไม่เกิน 13 เดือน 43,300 21,600 16,100
ไม่เกิน 14 เดือน 46,700 23,300 17,400
ไม่เกิน 15 เดือน 50,100 25,000 18,600
ไม่เกิน 16 เดือน 53,500 26,700 19,900
ไม่เกิน 17 เดือน 56,700 28,300 21,100
ไม่เกิน 18 เดือน 59,850 29,850 22,350
ไม่เกิน 19 เดือน 63,300 31,600 23,600
ไม่เกิน 20 เดือน 66,700 33,300 24,900
ไม่เกิน 21 เดือน 70,100 35,000 26,100
ไม่เกิน 22 เดือน 73,500 36,700 27,400
ไม่เกิน 23 เดือน 76,700 38,300 28,600
ไม่เกิน 24 เดือน 79,800 39,800 29,800

หมายเหตุ

ข้อ 1              :ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อในวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น

ข้อ 3              :รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์

ข้อ 5,6           :จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย และการส่งศพกลับสู่ประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้

ข้อ 7              :ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก (์No deductible)

ข้อ 2-6,8,11  :จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย / Any One Occurrence

ข้อ 1,7,9,10  :จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์ / Any One Occurrence

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันอายุ 13 – 50 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้
  • อัฟกานิสถาน  อาเซอร์ไบจาน  คิวบา  อิรัก  อิสราเอล  คีร์กีซสถาน  เลบานอน  ลิเบีย  นิการากัว  เกาหลีเหนือ  ปากีสถาน  ปาเลสไตน์  ซีเรีย  ทาจิกิสถาน  เติร์กมินิสถาน  อุซเบกิสถาน  อิหร่าน
 • หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สนใจติดต่อสอบถาม