ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG

ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG
ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มค่า คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก คุ้มครองอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง มอบค่าชดเชยรายได้กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ล้านบาท

รับค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งสูงสุด 2 แสนบาท

รับต่ออายุถึง 70 ปี

คุ้มครองคุณตลอด 24 ชม.

ความคุ้มครอง

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด(บาท)
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
- อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 500,000 1,000,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 200,000 300,000 500,000 1,000,000
- การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 500,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000
2.เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต** (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน) 120,000 120,000 120,000 120,000
3.ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 20,000 30,000 50,000 50,000
4.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 30,000 45,000 75,000 150,000
เบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
- รายเดี่ยว ขั้นอาชีพ 1 - 2 1,400 2,000 3,000 5,600
- ขั้นอาชีพ 3 2,300 3,200 4,900 9,100
รายครอบครัว***ขั้นอาชีพ 1 - 2 2,650 3,400 5,000 8,400

เงื่อนไขการรับประกันภัย

PA Extra รายเดี่ยว

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี – 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปีตามเงื่นไขบริษัทฯ)และมีอาชีพตามขั้นอาชีพ 1 – 3

PA Extra รายครอบครัว

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี – 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปีตามเงื่อนไขบริษัทฯ) และมีอาชีพตามขั้นอาชีพ 1 – 2
 2. คุ้มครองบุตร 2 คนมีอายุตั้งแต่ 1 ปี – 23 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ

อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม,ช่างยนต์,ช่างก่อสร้าง,พนักงานในเหมือง,กรรมกร,ชาวประมง,คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน,พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง,พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง,นักแข่งรถ,นักร้อง,นักแสดง,นักกีฬา,คนขับรถรับจ้าง,นักข่าว,พนักงานรักษความปลอดภัย,นักการเมือง,คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง,อาสาสมัคร,พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน,คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

หมายเหตุ :

**บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายเดือน ในกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและ/หรือคู่สมรสจากอุบัติเหตุเท่านั้น

***กรณีซื้อแผนรายครอบครัว

 • คู่สมรสจะได้ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 1,2,3 และ 4 เป็น 50% ของผู้เอาประกันภัยหลักในทุกแผน
 • บุตรแต่ละคนจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 1 เป็นจำนวน 50,000 บาท และข้อ 3,4 เป็นจำนวน 5,000 บาทในทุกแผน

อุบัติเหตุสาธารณะ

 • คุ้มครองผู้โดยสารในขณะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถโดยสารสาธาณะเช่นรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน เป็นต้น ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางกำหนด
 • คุ้มครองผู้โดยสารในขณะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองหรือสถานที่ก่อสร้าง
 • คุ้มครองขณะอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิต
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยจากอุบัติเหตุทั่วไปแล้วรายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
สนใจติดต่อสอบถาม