Travel-Domestic and Inbound

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (CHUBB)
จะเที่ยวไหน ให้ชับบ์ดูแลคุณด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม)

ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
สูญเสียชีวิตและสุญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพ (อบ.1) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย / วัน / ราย 11 15 21 26 32 43 60

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4%

คุณสมบัติผู้สมัคร / เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุ 1 – 75 ปี (อายุ 60 – 75 ปี รับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท / แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกว่า 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี)
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น
 3. กรณีชาวต่างขาติต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) / ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย (Work permit)
 4. เบี้ยประกันภัยขั้นตำ (ไม่รวมอากรแสตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อกรมธรรม์
 5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
 7. รายชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นให้กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง (ข้อมูล สำหรับการยื่นรายชื่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันออกเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง – วันสิ้นสุดการเดินทางและจุดหมายปลายทาง)
 8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดเเทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จะต้องเรียกร้องค่าสินไหมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นอันดับแรก
 9. ในกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นหลักฐานการเดินทาง (เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน รถทัวร์ หรือเอกสารยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก)
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน ยกเว้น การขยายความคุ้มครองผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคคล
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัยและการยกเลิกเงื่อนไขการรับประกันภัยนี้

เอกสารประกอบการเอาประกันภัย

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. รายบุคคล : ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันออกเดินทาง – วันสิ้นสุดการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง และจุดหมายปลายทาง
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ : ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 4. ผู้เอาประกันภัยในนามนิติบุคคล : รายกลุ่ม โปรดแนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล – วันเดือนปีเกิด / หมายเลขบัตรประชาชน วันออกเดินทาง – วันที่สิ้นสุดการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง และจุดหมายปลายทาง, สำเนาภพ.20 / หนังสือรับรองบริษัทฯ

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

 • การกระทำขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน (เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก / กระดูกสันหลังเคลื่อน  / เสื่อม, อาหารเป็นพิษ ขณะแข่งรถ เเข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้น – ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน การเล่นบันจี๊จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม สงคราม การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัคร, ขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

(รายละเอียดข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ฉบับมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคปภ.)

สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

SCAN NOW